Announcement New Gamerules!! Sep 2012 + jan 2014

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

 • New Gamerules!! Sep 2012 + jan 2014

  Norske spillregler er i GUL
  English Ingame rules are in RED

  InGame rules

  InGame regler

  The following points are valid for all the Universes listed at OGame.tld.

  Følgende punkter er gyldig for alle universer oppført på OGame.tld.


  The rules should permit all players to enjoy a fair gameplay within their universes. Note that complaints and inquires regarding particular accounts will only be disclosed to their owners for privacy reasons.

  Reglene bør tillate alle spillerne til å nyte en rettferdig spilling innenfor sine universer. Vær oppmerksom på at klager og henvendelser om andre spilleres konto vil kun bli gitt til/delt med kontoens eier for personvern årsaker.


  1. Accounts
  The owner of an account is always the owner of the email-address bound the game account.

  Each account is entitled to be played by a single player at any time, account sitting being the only exception.

  Account exchanges within a single universe must be done with the assistance of a GameOperator and are allowed only once every 15 days. In strict accordance with the T&C the new owner have to change the email-address within the first 12 hours after the account has been switched.

  You can contact support at support.ogame.no


  1. kontoer
  Eieren av en konto er alltid eieren av e-postadressen bundet til spillkontoen.

  Hver konto kan kun bli spilt av en enkelt spiller til enhver tid, kontovakt (Account Sitting) er det eneste unntaket.

  Konto utveksling innenfor et enkelt univers må gjøres med hjelp av en Gameoperator og er tillatt bare én gang hver 15 dager. I henhold til T & C, må de nye eierene endre e-postadressen innenfor de første 12 timene etter at kontoene har blitt byttet.

  edit:
  Som T&S (Brukervilkårene) sier

  2.7. Uten eksplisitt samtykke fra Gameforge er brukerkontoen ikke overførbar.

  Derfor skal en admin kontaktes når en konto skifter eier.
  Dette er også for sikkerheten for deg... du kan bli lurt og uten en admins viden om skifte, har du ingen bevis for at du er blitt lurt.

  Du kan kontakte support på support.ogame.no


  2. Multi Accounts
  Each player is allowed to control a single account per universe. If two or more accounts are usually, occasionally, or permanently being played from the same network(e.g. schools, universities, Internet cafes…) it is highly recommended to notify a GameOperator.

  You can contact support at support.ogame.no


  2. multi-kontoer
  Hver spiller har lov til å styre en enkelt konto per universet. Hvis to eller flere kontoer vanligvis, av og til, eller permanent spilles fra samme nettverk (f.eks skoler, universiteter, Internett-kafeer ...) er det sterkt å anbefalt at varsle Gameoperator.

  Du kan kontakte support på support.ogame.no  3. Account Sitting
  Account sitting entitles a given player to have his account watched over. A GameOperator must be informed before the sitting takes place through the support system: support.ogame.no


  An account may only be sat for a maximum period of 24 hours. The sitting period will be considered over if the actual owner logs in.

  While the account is being sat all attacks on other players are forbidden.

  It is only allowed to sit an account if the account was not sat in the last 7 days and the owner logged into the account after the last sitting.


  3. Kontositting
  Kontositting berettiger en gitt spiller til at hans konto blirpasser av en annen spiller. En Gameoperator må informeres, før sittingen skjer, gjennom hjelpeapparatet:. support.ogame.no

  En konto kan bare bli sittet for en periode på maksimum 24 timer. Den sittende perioden vil anses som over hvis den faktiske eieren logger inn.

  Mens kontoen blir sittet, er alle angrep på andre spillere forbudt.

  Det er kun lov til å sitte en konto, hvis kontoen ikke har blitt sittet i løpet av de siste 7 dagene og eier logget inn på kontoen etter siste sitting  4. Bashing
  It is not allowed to attack any given planet or moon, owned by an active player, more than 6 times in a 24 hour period. This rule also applies to moon destruction missions. Probe attacks and interplanetary missile attacks do not count towards the bashing rule.


  Bashing is only allowed when your alliance is at war with another alliance. The war must be announced on the relevant OGame board, in the correct forum and must comply with the board's specific rules.


  4. Bashing
  Det er ikke lov til å angripe en planet eller måne, som eies av en aktiv spiller, mer enn 6 ganger i en 24 timers periode. Denne regelen gjelder også for måne ødeleggelsesoppdrag. Prob angrep og interplanetariske rakettangrep teller ikke mot bashing regelen


  Bashing er kun tillatt når din allianse er i krig med en annen allianse. Krigen må kunngjøres på det aktuelle OGame forum, i riktig seksjon, og må være i samsvar med forumet bestemte regler.


  5. Pushing
  It is not allowed for any account to obtain unfair profit out of a lower ranked account in a matter of resources.
  So a trade between two players has to have the ratio between 3/2/1 and 2/1/1

  Pushing is, but not only limited to, these example: resources sent from a lower ranked account to a higher ranked one with nothing tangible in return.

  Trades, recycling help & ACS splits must be completed within 72 hours.

  For all exceptions (like bounties and goodbye hits) a GameOperator needs to be informed via TicketSystem: support.ogame.no  5. Pushing
  Det er ikke tillatt for en spiller, å få urettferdig profitt på lavere rangerte kontoer i form av ressurser.
  Så en handel mellom to spillere må ha en ratio mellom 3/2/1 og 2/1/1

  Pushing er, men ikke bare begrenset til, disse eksempel:
  Ressurser sendt fra en lavere rangert bruker til en høyere rangert bruker uten noe i retur.

  Trades, resirkulering hjelp og ACS delinger må være fullført innen 72 timer.


  For alle unntak (som bounties og goodbye hits) må Gameoperator informeres via TicketSystem: support.ogame.no  6. Bugusing / Scripting
  Using a bug for anyone`s profit intentionally or not reporting a bug intentionally is strictly forbidden.

  Using a program as interface between the player and the game is prohibited. Any other form of automatically generated information generated for a group of players advantage with malicious intentions is forbidden as well.

  Exceptions are listed on the forum of the game.  6. Bugusing / Scripting
  Utnyttelse av en bug med vilje for egen fortjeneste, eller ikke å rapporterer en feil, er strengt forbudt.

  Å bruke et program som grensesnitt mellom spilleren og spillet er forbudt. Enhver annen form for automatisk generert informasjon for en gruppe spilleres fordel med ondsinnede intensjoner er også forbudt

  Untak finner du på forumet:
  OBS! Tilladte Add-on's / Approved Add-on's  7. Real-life threats
  Implying that you are going to locate and harm another player, team member, Gameforge representative, or any person that might be related in any way to any of the game services is forbidden.


  7. Real-life trusler
  Å antyde at du kommer til å finne og skade en annen spiller, team-medlem, Gameforge representant eller en person som kan være relatert på noen måte til noen av spilltjenestene, er forbudt.


  8. Insults and Spam
  Any kind of insult and spam are not allowed.


  8. Fornærmelser og Spam
  Enhver form for fornærmelse og spam er ikke tillatt.  9. Language
  The game publisher reserves the right to exclude players, who are not able to speak the respective native language (e.g. in Game, Board and IRC official chat-rooms). Other possibly allowed languages will be listed on the official game forum.


  9. Språk
  Spillet utgiver forbeholder seg retten til å ekskludere spillere, som ikke er i stand til å snakke respektive morsmål (f.eks i spill, forum og IRC offisielle chat-rom). Andre mulige tillatt språk vil bli oppført på det offisielle spill forum.


  10. Breach of the rules
  Any kind of breach of the rules will be punished with warnings up to a permanent ban of the account.
  The corresponding GameOperators decide the type and duration of punishments and are contact persons for bans.


  10. Brudd på reglene
  Enhver form for brudd på reglene vil bli straffet med advarsler til en permanent ban av kontoen.
  Tilhørene GameOperator bestemmer hvilken type og varighet av straff og er kontaktperson ved ban


  11. Terms and Conditions
  The T&C`s are supplemented with these rules and must also be abided by at all times.


  11. Vilkår og betingelser
  T & C `s suppleres med disse reglene og må også overholdes til enhver tid


  12. Exceptions
  The game`s community management reserves the right to have exceptions to these rules. In special cases (e.g. during events) game rules can be changed or suspended. The user group concerned will be informed when and if this is the case.


  12. Unntak
  Spillets community management forbeholder seg retten til å ha unntak fra disse reglene. I spesielle tilfeller (f.eks under arrangementer) kan spillereglene endres eller suspenderes. Brukergruppen det gjelder, vil bli informert om når og hvis dette er tilfelle.  Important Changes:
  Account exchange every 15d
  Multi Accounting: It is still necessary to report that you are on multi connection but common gaming is allowed. You can be in same alliance, trade (considering pushing rule), attack or defend each other, ...
  Account Sitting: Only attacks on other players are forbidden. Everything else can be done. Sitting allowed for 24h.
  Pushing: Trades needs to be done within 72h instead of 48. Ratio is still 3-2-1 / 2-1-1. Also ACS split and recycling help can be done as players wants it to do and without contacting the GO. Crashing fleet before acc deletion / keep DF is allowed (we *want* to keep res in the universe). For bounties it is still necessary to contact the team.
  Since there is now only one type of insult (not a light and a heavy insult anymore) beware of the consequences


  Viktige endringer:
  Konto Bytte hver 15. dag
  Multi kontoer: Det er fortsatt nødvendig å rapportere at du er på multi-tilkobling, men felles spilling er tillatt. Du kan være i samme allianse, handel (Husk push regelen), angripe eller forsvare hverandre, ...
  Konto sitting: Bare angrep på andre spillere er forbudt. Alt annet kan gjøres. Sitting tillatt for 24 timer.
  Pushing: Trades må gjøres innen 72h istedenfor 48. Ratio er stadig 3-2-1 / 2-1-1. Også ACS splitt og gjenvinning hjelp kan gjøres som spillere ønsker å gjøre det, og uten å kontakte GO. Krasjing flåte før konto sletting / beholde DF er tillatt (vi vil beholde res i universet). For bounties er det fortsatt nødvendig å kontakte teamet.
  Siden det er nå bare én type fornærmelse (ikke en lett og en tung fornærmelse lenger) pass på konsekvensene
 • New Bashing rules

  Bashing rules for all .no universes


  Due to the fact, that most players today,
  after the "new" system came along"
  takes up to 75% of the defenders resources,
  when attacking,
  it has been decided
  that it is only allowed with
  6 attacks per 24 hours per planet/ moon.
  Moon destruction will also be reduced to 6 times.

  There's no longer a need for more attacks to clean out a planet after an attack.


  This has been announced
  14.01.2014
  and will be a part of the rules from
  28.01.2014